• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه کارخانه آب شیرین کن عسلویه

در دست اجرا
بهره مندی از تجربیات ارزشمند در سد سازی و پروژه های آبی همراه با توانمندی های مالی و اقتصادی، شرکت ملی ساختمان را بر آن داشت تا جهت خلق بازارهای جدید در عرصه کارهای عمرانی در پروژه های سرمایه گذاری بر اساس روشهای BOO و BOT فعال شود. سرمایه گذاری در پروژه آب شیرین کن عسلویه جهت اجرای مراحل احداث و بهره برداری برای شرکت ملی ساختمان سود آور ارزیابی شد و با به کار گیری روش اسمز معکوس بهینه شده موفق به تامین آب شیرین در عسلویه گردید.
کارفرما منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه)
موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

تولید آب شیرین از آب دریا به ظرفیت 10.000 متر مکعب در روز