• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه سمنان-فیروزکوه (قطعه دوم)

در دست اجرا
کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور مهندسین مشاور سهند ترانشه
موقعیت جغرافیایی استان سمنان

  • این پروژه حد فاصل کیلومتر 000+0 الي000+27 از مبدا مومن آباد (5 کیلومتری شهر سمنان) به طول حدود 27 کیلومتر شامل عمليات زيرسازي، روسازي، ابنيه فني و ساير كارها ، بصورت PC با بودجه عمرانی و مبلغ براورد اولیه 1،581،913،000،000ريال (فهرست بهای راه و باند وتاسیسات برقی سال 99 ) بوده است .
  • مدت اجرای عملیات 36 ماه ، شاخص تعدیل سه ماه سوم سال 1399 ، دوره تضمین پروژه 36 ماه و مبلغ پیش پرداخت 20 % ( در سه قسط) است .
  • احجام اصلی پروژه شامل آرماتوربندی (147 تن) ، خاکبرداری (حدود 1،246،383 مترمکعب) ، (قالب بندی 31،396 مترمربع) ، بتن ریزی (16،575 مترمکعب) ، بیندر(7،179810 مترمربع) ، توپکا (3،351،150مترمربع) ، اساس و زیراساس (214،732 مترمکعب) ، خط کشی(162،000 مترطول) می باشد .
  • در فرآیند شرکت در مناقصه 10 شرکت اسناد مناقصه خود را در سایت ستاد ایران بارگذاری نمودند که با بررسی فنی پیشنهاد قیمت شرکت ها نهایتاً شرکت ملی ساختمان با قیمت پیشنهادی 3,195,468,697,253 ریال برنده مناقصه گردید .