• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه سد تهم

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  آبان1390
کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان
موقعیت جغرافیایی استان زنجان

عنوان قرارداد: احداث سد خاکی تهم، تونل انحراف آب و تاسیسات مربوطه
  • تامین آب شرب شهر زنجان
  • کنترل سیلاب
  • توسعه کشاورزی
  • ایجاد اشتغال