• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه راه آهن مشهد سرخس

در دست اجرا    تاریخ شروع :  دی1371
راه آهن مشهد -سرخس/ به منظور برقراري ارتباط سراسري بين راه آهن سرزمين پهناور جمهوري اسلامي ايران و
كشورهاي آسياي ميانه، شمال شرق آسيا، كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا احداث طرح راه آهن كي خطه مشهد
– سرخس كه شامل 7 قطعه مي باشد در بهار سال 1371 آغاز گرديد. در اين طرح از شيوه هاي نو براي اجراي پروژه
بهره گرفته شده است و سرعت اجرايي عمليات با توجه به نوع كار منطقه چشمگير و استثنايي مي باشد. شركت ملي
ساختمان به طور همزمان پيمانكار قطعه 2 )به طول 32 کیلومتر با دو ایستگاه( و قطعه 5 )به طول 8.5 کیلومتر( از هفت
قطعه اين پروژه بوده است. نوع طرح عمرانی- PC
موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

 • شروع پیمان : دیماه 1371
 • مدت پیمان : 32 ماه
 • خاک برداری : 35.000.000 متر مکعب
 • خاکریزی : 2000.000 متر مکعب
 • بتن ریزی : 200.000 متر مکعب
 • قالب بندی: 200.000 متر مربع
 • آرماتور بندی : 3.000 تن
 • کارهای فلزی : 400 تن
 • حفاری تونل 300.000 مترمکعب
 • ادامه مسير راه آهن تهران- مشهد و سهولت دسترسي به شهرستان سرخس
 • اتصال به راه آهن كشور تركمنستان كه از اهميت ويژه برخوردار مي باشد.