• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه احداث تقاطع غیر همسطح نصر قزوین

در دست اجرا
کارفرما شهرداری قزوین
مشاور مهندسین مشاور هگزا
موقعیت جغرافیایی استان قزوین

تقاطع غيرهمسطح نصر قزوين
احداث تقاطع غیر همسطح نصر مشتمل بر اجرای دو پل بصورت زیر گذر بوده و روگذر پلهای مذکور بصورت مدور واقع در کيكلومتر 357 / 717 و 488 / 208 شهر قزوين می باشد و فضای سبز محوطه الگویی بر پایه استانداردهای یک شهر سالم می باشد . در اجرای طرح از پیلون که نماد همبستگی می باشد استفاده گردیده است. نوع طرح غیر عمرانی- pc
رفع گره ترافیکی در مسیر تردد شرق به غرب کمربندی شهید بهشتی