• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه اتصال منطقه 2 آزاد راه تهران-شمال به جاده کرج چالوس

در دست اجرا
موقعیت جغرافیایی استان البرز

این پروژه به منظور بهره برداری از تونل 6.5 کیلو متری البرز( در انتهای مسیر رفت از منطقه 2 آزاد راه تهران – شمال) واقع شده  است  .مدت انجام پروژه 16 ماه در نظر گرفته شده است.

بخش اول (موقت) اتصال تونل به جاده چالوس عبارت است از مسیر 2 کیلومتری مشتمل بر یک دستگاه تونل به طول 170 متر و دو کالورت در ورودی و خروجی تونل که بر روی رودخانه های موجود منطقه احداث خواهد شد . مطابق برنامه زمانبندی مورد نظر کارفرما این مسیر بعلاوه روسازی بتنی تونل 6.5 کیلومتری البرز تا اردیبهشت ماه سال 1400 می بایست به بهره برداری برسد و زیر بار ترافیکی قرار گیرد.

بخش دوم (مسیر دائم) که در آینده بعنوان بخشی از مسیر آزاد راه تهران- شمال در منطقه 3 نیز خواهد بود عبارتست از یک مسیر 8/1 کیلومتری مشتمل بر یک پل بزرگ به طول 291 متر با سیستم سازه ای صندوقه بتن پیش تنیده با روش اجرای طره متعادل (شاریو) و یک دستگاه پل به طول 124 متر و سیستم سازه ای عرشه به صورت دال مجوف بتن مسلح که طبق برنامه زمانبندی مورد نظر کارفرما تا تابستان 1401 به بهره برداری خواهد رسید و یا احداث منطقه 3 آزاد تهران – شمال جایگزین 1 بخش اول خواهد شد.