• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پایگاه پنجم شکاری امیدیه

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  شهريور1367

کارفرما نیروی هوایی
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

با مشارکت:  شرکت جنرال مکانیک
مجری طرح: سازمان مسکن
تاریخ قرارداد: 1351/10/18