• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

منطقه 4 آزاد راه تهران- شمال

خاتمه یافته    تاریخ شروع :  خرداد1385    تاریخ خاتمه :  خرداد1387
عملیات خاکی : 1.254.470 متر مکعب
بتن ريزي : 25.230 متر مکعب
آرماتور بندي: 799.530 تن
اساس و زیر اساس: 43.700 مترمکعب
آسفالت: 31.050 تن
کارفرما وزارت راه و ترابری - اداره کل آزادراه ها
مشاور شرکت مهندسین مشاور پارس
موقعیت جغرافیایی استان مازندران – شهرستان چالوس

هدف از این طرح ، اتصال تهران به استان ما زندران و کوتاه نودن مسیربه میزان 75 کیلو متر و همجنین ایمن نمودن راه و کاهشن تصا دفات
استان مازندران – شهرستان چالوس