• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

سد مخمل کوه

در دست اجرا    تاریخ شروع :  آذر1401
موقعیت طرح : :سد مخزني مخمل كوه واقع در استان لرستان و در شمال شرق و مجاورت شهر خرم آباد و در ضلع شرقي مخمل كوه كه در حدود فاصله 13 كيلومتری این شهر و در نزدیکي روستای مخمل كوه واقع شده است.
کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور مهندسین مشاور آبدان فراز
موقعیت جغرافیایی استان لرستان

نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسي
1- رقوم كف رودخانه در محل سد 141۹ متر از سطح دریا
2- رقوم تاج سد 1472 متر از سطح دریا
3- رقوم نرمال بهره برداری از سد 146۹ متر از سطح دریا
4- سطح حوزه آبریز رودخانه 6 / 8 كيلومتر مربع
5- آورد متوسط ساليانه رودخانه در محل سد 454 / 0 ميليون متر مکعب
6- حداكثر ارتفاع سد از بستر رودخانه : 53 متر
7- طول تاج سد: 663 متر
8- عرض تاج سد: ۹ متر
9- حجم مخزن سد در رقوم نرمال: 33 ميليون متر مکعب
10- سطح مخزن در رقوم نرمال بهره برداری : 188 هکتار
11- حجم رسوبات 50 ساله 182 / 0 ميليون متر مکعب
12- حجم آب قابل تنظيم ساليانه 60 ميليون متر مکعب
13- نوع سرریز: اوجي آزاد جناح راست دایك شماره 1
14- سيستم استهلاک انرژی سرریز : حوضچه آرامش
15- سيستم انحراف : كالورت به ابعاد 5 / 2 * 5 / 2 متر ( ارتفاع * عرض ) بطول 272 متر با حوضچه آرامش تيپ II
16- موقعيت و ميزان دبي سيستم انحراف: جناح چپ و 5 / 22 مترمکعب بر ثانيه(سيلاب دوره بازگشت 50 ساله)
17- طول تاج فراز بند 12 متر و عرض تاج فراز بند 12 متر مي باشد.
18- سیستم تخليه تحتاني با كنترل ورودی توسط دریچه كنترل از راس و كنترل خروجي توسییط دو عدد دریچه كشویي،
سرویس و اضطراری( ابعاد دریچه اضطرار 2 / 1 * 2 / 1 متر و ابعاد دریچه اضطرار 0 / 1 * 2 / 1 متر
19- سيستم آبگير شرب با لوله 1000 ميلي متری جانمایي شده در كالورت
خاكبرداري : 1,128,100 متر مکعب
خاکریزی: 2,347,529 متر مکعب
بتن ريزي : 53,000 متر مکعب
تامین آب شرب منطقه