• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

سد مخزنی گدار خوش

در دست اجرا    تاریخ شروع :  بهمن1401
موقعیت طرح : محدوده مورد مطالعه در فاصله 45 کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام و حدود 10 کیلومتری شمال شرقی روستای صالح آباد واقع شده است
کارفرما شرکت آب منطقه ای ایلام
مشاور مهندسین مشاور آبدان فراز
موقعیت جغرافیایی استان ایلام

جمع كل حجم خاكريزي : ١٠,٢٣٢,٠٠٠ متر مکعب
خاكبرداري: ٩٥٠,٠٠٠ متر مکعب
سنگبرداري: ٢٥٥,٠٠٠ متر مکعب
بتن ريزي : ٤٩,٠٠٠ متر مکعب
آرماتور بندي: ٢٩٤٠ تن
قالب بندي: ٣٢٠٠٠ متر مربع
ديوار آب بند: ٢٥٠٠ متر مکعب
1- تخصیص آب به میزان 5 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین آب صنعت منطقه.
2- تخصیص آب به میزان 30/3 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین نیاز کشاورزی اراضی بهبود صالح آباد
3- تخصیص آب به میزان 32 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین نیاز کشاورزی اراضی توسعه گدار خوش در دوره بلند مدت
4- تخصیص آب به میزان10 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین نیاز کشاورزی اراضی توسعه گدار خوش در دوره کوتاه مدت
5- تخصیص آب به میزان 20/6 میلیون مترمکعب در سال جهت تامین نیاز زیست محیطی و پایداری جریان پایین دست محل سد