• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

احداث برج های مسکونی پونک قزوین

برچسب ها پروژه ها 
  تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۳   تعداد بازدید : 149
احداث برج های مسکونی پونک قزوین
شرحی از فعالیت های صورت گرفته اخیر :
لایحه تاخیرات و برنامه زمانبندی تاخیرات پروژه پونک که قبلا به مشاور ارسال شده بود مجددا مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت
تا زمان تاخیرات مجاز پروژه توسط مشاور بصورت واقعی محاسبه و به این کارگاه اعلام شود.
برنامه زمانبندی اصلاحی جهت تسریع در اجرای حجم باقیمانده کار و جبران تاخیرات ایجاد شده توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه تهیه و تقدیم مشاور گردید . اتمام اسکلت فلزی، اتمام سقف ها، عملیات زیربنایی تاسیسات و نازک کاری سر فصل فعالیتهای برنامه
فوق الذکر می باشند . اهم فعالیتهای پروژه بشرح ذیل می باشد :
⁃ ⁃روند ساخت اسکلت فلزی پروژه برجهای پونک بصورت
دوشیفت کاری در محل کارخانه سپهر سوله ادامه دارد و تاکنون بیش از 10150 تن از مجموع 11729 تن کل سازه فلزی ) 86.7 %( ساخته شده و به کارگاه حمل گردیده است ، این در حالی است که تا کنون 8886 تن از مجموع 11729 کل سازه فلزی) 75.9 %(
نصب گردیده است .در بلوک A میزان پیشرفت ساخت قطعات اسکلت فلزی) 99 % (و میزان پیشرفت نصب قطعات مذکور) 97 %(می باشد .در بلوک B پیشرفت ساخت اسکلت فلزی ) 96.6 %( و پیشرفت نصب) 90.2 %( است .در بلوک C پیشرفت ساخت اسکلت فلزی) 96.6 %( و پیشرفت نصب) 86.2 %( است .در بلوک D پیشرفت ساخت اسکلت فلزی) 71.8 % (و پیشرفت نصب) 57.4 %( است .در بلوک E پیشرفت ساخت اسکلت فلزی) 61.6 %( و پیشرفت نصب) 48 % ( است.در بلوک F پیشرفت ساخت اسکلت فلزی) 89.3 % ( و پیشرفت نصب ) %68.8 ( است و در نهایت در بلوک G میزان پیشرفت ساخت اسکلت فلزی) 92.5 %( و پیشرفت نصب) 85.9 %( می باشد . در ماه گذشته نصب ستونهای پارت چهارم بلوکهای G,B علاوه بر آزاد نمودن جبهه های جدید کاری ، موجب افزایش پیشرفت فیز کیی پروژه نیز گردید.

ارسال نظر

دیدگاه