• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آگهی مناقصه عمومی - اجرای عملیات دیوارهای حائل بنایی سنگی پروژه راه اصلی چهار خطه محور کرج چالوس

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تعداد بازدید : ۱۹۸
نوع آگهی یک مرحله ای
واحد منتشر کننده مناقصات
موضوع شرکت ملی ساختمان در نظر دارد اجرای عملیات دیوارهای حائل بنایی سنگی پروژه راه اصلی چهار خطه حدفاصل مرزن آباد دزدبن محور کرج چالوس را از طریق مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
شرایط دریافت اسناد از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تخصص و سوابق مرتبط دعوت بعمل می آید حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه کارت شناسایی ،معتبر، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از دبیرخانه شرکت ملی ساختمان به آدرس ،تهران، شهرک قدس (غرب)، خ ایران زمین خ گلستان جنوبی پلاک ۷ طبقه همکف اقدام نمایند.
تشریح
  • برنده مناقصه با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت جدول شماره ۱ ارائه شده در اسناد مناقصه میباشد.
  • تضمین شرکت . در به مبلغ ۱,۲۰۰ ریال یک میلیارد و دویست میلیون ریال می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی چک بانکی تضمینی رسید واریز نقدی و یا گواهی کسر از مطالبات تهیه و در پاکت الف همراه با سایر مناقصه اسناد ارائه و تحویل گردد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز است. - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
نام روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار در روزنامه 11 بهمن 1401
مهلت دریافت اسناد 16 بهمن 1401
مهلت ارسال پیشنهاد 26 بهمن 1401