• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آگهی مناقصه عمومی - اجرای عملیات خاکی پروژه قطعه ۲ چهارخطه کردن محور سمنان - فیروزکوه

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تعداد بازدید : ۲۰۵
نوع آگهی یک مرحله ای
واحد منتشر کننده مناقصات
موضوع شرکت ملی ساختمان در نظر دارد اجرای عملیات خاکی حد فاصل کیلومتر ۳۶۰ + ۱۳ الی ۱۶۰+۱۶ پروژه قطعه ۲ چهارخطه کردن محور سمنان - فیروزکوه را از طریق مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
شرایط دریافت اسناد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تخصص و سوابق مرتبط دعوت بعمل می آید حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه کارت شناس ایی معتبر نسبت به دریافت اسناد مناقصه از دبیرخانه شرکت ملی ساختمان به آدرس تهران شهرک قدس (غرب)، خ ایران ،زمین خ گلستان جنوبی، پلاک ۷، طبقه همکف اقدام نمایند.
تشریح
  • برنده مناقصه : در نظر گرفتن پایین ترین قیمت در مجموع قیمت پیشنهادی جدول شماره ۱ ارائه شده در ا اسناد مناقصه می باشد.
  • شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ . ریال چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی چک بانکی تضمینی ارسـ سید واریز نقدی و یا گواهی کسر از مطالبات تهیه و در پاکت الف همراه با سایر اسناد ارائه و تحویل گردد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون اعلام دلیل مجاز است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
نام روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار در روزنامه 11 بهمن 1401
مهلت دریافت اسناد 16 بهمن 1401
مهلت ارسال پیشنهاد 26 بهمن 1401