• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

ماشین آلات

امروزه ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ، بکارگیری ماشین آلات پیشرفته که مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا هستند، ابزاری قدرتمند برای رقابت پیمانکاران در عرصه ساخت و ساز شده است که مبین جایگاه ویژه این موضوع می باشد. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ این ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و تجهیزات ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگی را در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛوتاه تری با روش های نوین و هزینه های کمتر اﺟﺮا ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﺷـﻴﻦﻫـﺎي وﻳﮋه و ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎي ﺧﺎص ﺷﺪه اﺳﺖ که بهره مندی از آن منجر به مزیت رقابتی در عرصه پیمانکاری کنونی می گردد.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب و چیدمان صحیح ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اجرایی ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه و اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺎدرﺳـﺖ آن، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه را در ﭘـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. لذا مدیریت یکپارچه ماشین آلات و تجهیزات در راستای اﻧﺘﺨﺎب و بهره برداری بهینه و نگهداری و تعمیرات ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی پروژه ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ افزایش روز افزون مقیاس و پیچیدگی ﭘﺮوژهﻫﺎ، پیش روی با این روند و اخذ رویکرد های لازم، به منظور حفظ بقا و مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار ضروری می باشد.

شرکت ملی ساختمان نیزبا ناوگانی بالغ بر 570 دستگاه از ماشین آلات و تجهیزات عمرانی، به منظور مدیریت یکپارچه و اثربخش چرخه عمر ناوگان خود، اقدام به استقرار سیستم مکانیزه مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات از سال 1382 نموده است و با پیشرفت تکنولوژی و نیاز سنجی بعمل آمده این سیستم را در سال 1395 به سیستم آنلاین ارتقا داد تا اطلاعات مورد نیاز عملکردی و تغییرات احتمالی وضعیت آن ها در تمامی پروژه های شرکت  به صورت لحظه ای و بروز تحت نظارت واحد ماشین آلات و مدیران و کارشناسان مربوطه قرار گیرد.

همچنین در راستای بهینه سازی ماشین آلات و تجهیزات، با ایجاد تعمیر گاه مرکزی فرآیند های مربوط به تعمیرات اساسی سیستم های نیرو محرکه، انتقال قدرت، هیدرولیک، نوسازی بدنه و کابین و ... و حتی بازسازی کامل دستگاه ها با بهره مندی از تیم های مجرب پیمانکاران تعمیراتی و تامین کنندگان بنام و معتبر را در داخل شرکت به منظور نظارت حداکثری بر روند و کیفیت تعمیرات به انجام می رساند.