• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

اعضای هیئت مدیره

دکتر سید عبدالحمید بهشتی روی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تلفن: 88086051

ایمیل: beheshtirooy@mellisakhteman.ir

دکتر مظفر پورخانی ذاکله بری

معاون مالی و منابع انسانی و عضو موظف هیئت مدیره

تلفن: 88086051

pourkhani@mellisakhteman.ir

مهندس مهدی زندی کریمی

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

تلفن: 88086051

zandikarimi@mellisakhteman.ir

دکتر سید جعفر هاشمی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تلفن: 88086051

hashemi@mellisakhteman.ir

مهندس جلال بهرامی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تلفن: 88086051

bahrami@mellisakhteman.ir