• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

ابنیه و ساختمانی


پروژه ساختمان مرکزی بانک تجارت

کارفرما بانک تجارت(بانک صنایع وقت)

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه برجهای مسکونی ستارخان

کارفرما سازمان مسکن وقت

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه مجتمع فرهنگی تفریحی بوستان پردیس پونک - تهران

کارفرما شرکت ناجی سازمان امین

مشاورناجی سازان امین

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه احداث برج تجاری ومسکونی حکم آباد

کارفرما شهرداری قزوین

مشاورمهندسین مشاور هگزا

موقعیت جغرافیایی استان قزوین

پروژه دهکده ساحلی خلیج فارس

کارفرما شرکت سهامی تجار کیش

موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

پروژه برجهای مسکونی پونک قزوین

کارفرما شهرداری قزوین

مشاورمهندسین مشاور هگزا

موقعیت جغرافیایی استان قزوین